تازه ترین مطالب

کد مطلب: 14891
تاریخ انتشار: ي, 1395/01/29 - 09:24
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر به روایت تصویر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
وضعیت نابسامان معابر مشگین‌شهر
دیدگاه‌ها

برای میگا نیک ها اشنقال فراهم شده است با ید از شهرداری وشورا تشکر کرد

به خودمان می بالیم باداشتن چنین شهری این تصاویرتنهاقطره ای ازدریای معضلات شهراست مثل اینکه شهرصاحب نداردشهرهای جنگ زده ازمشگین آبادترهستندومردم مشگین درخواب هستند

کاررابه کاردان باید سپرد نه به راننده آتش فشان
ارسال نظر